EN/ RO/ RU: Universities from the left bank of the Nistru river align with ASEM and UTM to boost IT and entrepreneurship fields

On Saturday, March 11th, universities from both sides of the Nistru river gathered in Chisinau for an inspiring event to align methodologies and curricula in IT and entrepreneurship fields. This initiative is part of the program “Inclusion of the Tiraspol ecosystem in the general context of the national development of entrepreneurial and educational potential” called IT Business Connect, implemented by Technovator and Business Hub Tiraspol with the support of the EU Program „Confidence-Building Measures”, financed by the European Union with the implementation of the United Nations Development Program.

During the event, 16 university representatives from Tiraspol and Rabnita had the opportunity to share their experiences with Chisinau representatives and connect with each other. The first stop on the agenda was the FinTech Hub powered by Tekwill, a perfect example of infrastructure facilitating the development of startups from universities. Sergiu Tutunaru, Director of the IT4BA/ASEM incubator, and Anatolie Babin, a researcher in the field of the digital economy and IT4BA incubator partner, presented ASEM’s innovative incubation program.

Next, the participants moved to Tekwill, the biggest and most concentrated excellence center in the Republic of Moldova, to learn about the Technical University of Moldova’s perspective. Rina Turcan, a Professor of Economics and Management at UTM, and Veronica Andrievschi-Bagrin, Head of the “Information Technologies” program at FCIM, presented the curricula and relevant programs in IT and tech entrepreneurship.

The participants also had the privilege of attending the conference “Artificial Intelligence: Threats and Opportunities for Business!” where they discussed the near future development of AI, opportunities and threats for businesses, and how to use AI to boost productivity and save time. The speakers, Vyacheslav Kunev, Pavel Zingan, and Andrew Matsko, presented real cases showcasing AI’s potential in various industries.

Technovator, as the implementer of this initiative, is proud to bring academia together. Following another initiative from their portfolio, Startup Students, which is dedicated to students in Moldova who want to develop their entrepreneurial skills and launch businesses with potential, Technovator is committed to contributing to developing the startup ecosystem in Moldova.


Sâmbătă, 11 martie, universitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru s-au adunat în Chișinău pentru un eveniment inspirațional care să alinieze metodologiile și planurile de învățământ în domeniile IT și antreprenoriatului. Această inițiativă face parte din programul “Includerea ecosistemului din Tiraspol în contextul general al dezvoltării naționale a potențialului antreprenorial și educațional”, numit IT Business Connect, implementat de Technovator și Business Hub Tiraspol cu sprijinul Programului UE “Măsuri de Încredere”, finanțat de Uniunea Europeană cu implementarea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

În cadrul evenimentului, 16 reprezentanți de la universitățile din Tiraspol și Râbnița au avut ocazia să își împărtășească experiențele cu reprezentanții din Chișinău și să se conecteze între ei. Prima oprire pe agendă a fost FinTech Hub powered by Tekwill, un exemplu perfect de infrastructură care facilitează dezvoltarea startup-urilor din universități. Sergiu Tutunaru, Directorul incubatorului IT4BA/ASEM, și Anatolie Babin, cercetător în domeniul economiei digitale și partener de incubator IT4BA, au prezentat programul lor inovativ de incubație.

Apoi, participanții s-au deplasat la Tekwill, cel mai mare și mai concentrat centru de excelență din Republica Moldova, pentru a afla perspectiva Universității Tehnice a Moldovei. Rina Turcan, profesor de economie și management la UTM, și Veronica Andrievschi-Bagrin, șefa programului „Tehnologii Informaționale” la FCIM, au prezentat planurile de învățământ și programe relevante în IT și antreprenoriatul tech.

Participanții au avut, de asemenea, privilegiul de a participa la conferința „Inteligența Artificială: Amenințări și Oportunități pentru Afaceri!”, unde au discutat despre dezvoltarea apropiată a IA, oportunitățile și amenințările pentru afaceri și cum să folosească IA pentru a stimula productivitatea și a economisi timp. Vorbitorii, Vyacheslav Kunev, Pavel Zingan și Andrew Matsko, au prezentat cazuri reale care demonstrează potențialul IA în diverse industrii.

Technovator, în calitate de implementator al acestei inițiative, este mândru să aducă academia împreună. Urmând o altă inițiativă din portofoliul lor, Startup Students, care este dedicată studenților din Moldova care doresc să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale și să lanseze afaceri cu potențial, Technovator își propune să contribuie la dezvoltarea ecosistemului de startup-uri din Moldova.


В субботу, 11 марта, университеты с обеих сторон реки Нистр выступили на одном мероприятии в Кишиневе, чтобы выстроить методологии и программы в сферах IT и предпринимательства. Эта инициатива является частью программы “Включение экосистемы Тирасполя в общий контекст национального развития предпринимательского и образовательного потенциала”, названной IT Business Connect, реализованной Technovator и Business Hub Tiraspol при поддержке программы ЕС “Меры по укреплению доверия”, финансируемой Европейским союзом при реализации программы развития Организации Объединенных Наций.

В ходе мероприятия 16 представителей университетов из Тирасполя и Рыбницы имели возможность поделиться своим опытом с представителями Кишинева и связаться друг с другом. Первой точкой на повестке дня был ФинТех Хаб, запущенный Tekwill, отличный пример инфраструктуры, способствующей развитию стартапов из университетов. Сергей Тутунару, директор инкубатора IT4BA/ASEM, и Анатолий Бабин, исследователь в области цифровой экономики и партнер инкубатора IT4BA, представили инновационную программу инкубации ASEM.

Затем участники перешли в Tekwill – крупнейший и наиболее концентрированный центр превосходства в Республике Молдова, чтобы узнать о позиции Технического университета Молдовы. Рина Туркан, профессор экономики и управления в UTM, и Вероника Андриевская-Багрин, руководитель программы “Информационные технологии” в FCIM, представили программы и соответствующие программы в области IT и технологического предпринимательства.

Участники также имели привилегию посетить конференцию “Искусственный интеллект: угрозы и возможности для бизнеса!”, где они обсудили предстоящее развитие ИИ, возможности и угрозы для бизнеса и то, как использовать ИИ для повышения производительности и экономии времени. Докладчики, Вячеслав Кунев, Павел Зинган и Андрей Мацко, представили реальные кейсы, демонстрирующие потенциал ИИ в различных отраслях.

Technovator, как исполнитель этой инициативы, гордится тем, что объединяет академические круги. Следуя другой инициативе в своем портфолио, Startup Students, которая посвящена молдавским студентам, желающим развить свои предпринимательские навыки и запустить бизнес с потенциалом, Technovator стремится внести свой вклад в развитие экосистемы стартапов в Молдове.

Share this post